01.27 - 02.03.2023

Artists
Yitong Wang, Xianglong Li, Laney Lai, Yucheng Liao, Emmett Palaima, Tianxi Wang, Chengtao Yi, Nuo Jiang, Meijie Hu, d0n.xyz

Musicians
Ryan Scullin+Yaao, CassYao+Sylvia Ke, emptyflash, Caren Ye, Viola He, natefromfloral

Address
:iidrr Gallery, 162 Allen Street,New York, 10002


:iidrr Gallery
Address:
162 Allen Street, New York, NY, USA 10002

Wed& Thurs & Fri 11a.m. -5p.m.
Sat& Sun noon - 5p.m.

info@iidrr.com
©  iidrr2020